Nhập mã OFF30, giảm 30% - Xem thêm

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ mới nhất

Ngày 22 tháng 09 năm 2023

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ là bản báo cáo được sử dụng phổ biến tại nhiều công ty. Bản báo cáo giúp nắm rõ tình hình kinh doanh cụ thể và chi tiết nhất. Trong bài viết dưới đây, Nhà In Online sẽ giúp bạn viết mẫu báo cáo kinh doanh nội bộ chính xác nhất!

Mục lục bài viết

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ là gì?

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ là một tài liệu tổng hợp thông tin về hiệu suất kinh doanh của một công ty hoặc tổ chức trong một khoảng thời gian cụ thể.

Báo cáo này thường được sử dụng bởi bộ phận quản lý và cấp lãnh đạo để theo dõi và đánh giá tình hình tài chính và kinh doanh của công ty một cách nội bộ. Chứ không phải để công khai cho công chúng hoặc cổ đông bên ngoài.

(

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là gì?

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là gì?

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ thường bao gồm các thông tin sau:

Báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ để làm gì?

Báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ có một số mục đích quan trọng trong việc quản lý và theo dõi hoạt động kinh doanh của một công ty hoặc tổ chức. Khi sử dụng mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ, sẽ giúp công ty đó nắm rõ các thông tin quan trọng về doanh nghiệp như:

Đánh giá hiệu suất kinh doanh

Báo cáo này giúp cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất kinh doanh của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó cho phép cấp lãnh đạo và quản lý đánh giá liệu công ty có đang thực hiện tốt hay không, và nếu không, họ có thể tìm hiểu nguyên nhân tại sao.

Ra quyết định chiến lược

Thông tin từ báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ có thể giúp quản lý đưa ra quyết định chiến lược về hướng phát triển tương lai. Các quyết định này có thể liên quan đến việc đầu tư, mở rộng kinh doanh, tiết kiệm chi phí, hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh.

Mục đích của mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ

Mục đích của mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ

Theo dõi tiến độ đối với mục tiêu

Báo cáo này cho phép công ty so sánh kết quả kinh doanh thực tế với mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Điều này giúp xác định liệu công ty có đang tiến độ theo kế hoạch hay không, và nếu không, cần phải thực hiện điều chỉnh.

Tóm lại, mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá và quản lý hoạt động kinh doanh của một công ty. Nó giúp cung cấp thông tin cần thiết để đưa ra quyết định thông minh và thúc đẩy sự phát triển của công ty.

Ai là người báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ?

Người chịu trách nhiệm báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ thường là bộ phận tài chính hoặc kế toán của công ty hoặc tổ chức. Cụ thể, các vị trí hoặc bộ phận sau đây thường có trách nhiệm chuẩn bị và báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ:

Hướng dẫn chi tiết soạn báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ

Chuẩn bị dữ liệu Thu thập dữ liệu kế toán liên quan đến doanh thu, chi phí, và lợi nhuận từ các nguồn khác nhau trong công ty. Đảm bảo dữ liệu là chính xác và đầy đủ.
Tạo tiêu đề và mục lục cho báo cáo Bắt đầu báo cáo bằng việc tạo tiêu đề và mục lục, giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết.
Báo cáo Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Trình bày số liệu về tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty trong kỳ báo cáo. Bao gồm tất cả các nguồn doanh thu như đã mô tả.
Báo cáo Các khoản giảm trừ Mô tả các khoản giảm trừ doanh thu, như hàng trả lại hoặc giảm giá hàng bán, nếu có.
Tính toán Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Trừ đi các khoản giảm trừ từ tổng doanh thu để tính toán doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Báo cáo Giá vốn hàng bán Trình bày các loại chi phí cấu thành giá vốn hàng bán, bao gồm chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu, chi phí khấu hao, và các chi phí khác.
Tính toán Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ Trừ đi Giá vốn hàng bán từ Doanh thu thuần để tính toán lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Báo cáo Doanh thu hoạt động tài chính và Chi phí tài chính Trình bày thông tin về doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính, bao gồm lãi tiền gửi, lãi vay phải trả và các khoản chi phí tài chính khác.
Báo cáo Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp Trình bày chi tiết về các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, bao gồm chi phí marketing, thuê mặt bằng, tiền lương nhân viên quản lý, khấu hao, và các loại chi phí khác.
Tính toán Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh Trừ đi Tổng chi phí (Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp) từ Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ để tính toán Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.
Báo cáo Thu nhập khác và Chi phí khác Trình bày thông tin về thu nhập khác và chi phí khác, bao gồm lãi từ thanh lý tài sản cố định, lỗ từ đánh giá lại giá trị vật tư, hàng hóa, và các khoản chi phí không phải là chi phí sản xuất hoặc kinh doanh.
Tính toán Lợi nhuận khác Trừ chi phí khác từ thu nhập khác để tính toán lợi nhuận khác.
Tính toán Tổng lợi nhuận trước thuế Tổng hợp Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác để tính toán tổng lợi nhuận trước thuế.
Báo cáo Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại Trình bày chi tiết về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại.
Tính toán Lợi nhuận sau thuế Trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN hiện hành và DN hoãn lại) từ tổng lợi nhuận trước thuế để tính toán lợi nhuận sau thuế.
Báo cáo Lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu (áp dụng cho công ty cổ phần) Trình bày thông tin về lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu (nếu áp dụng cho công ty cổ phần).
Tạo bảng tổng hợp và tổng kết Tạo bảng tổng hợp hoặc bảng tổng kết để thể hiện các chỉ tiêu quan trọng như Lợi nhuận thuần, Tổng lợi nhuận trước thuế, và Lợi nhuận sau thuế một cách rõ ràng và dễ đọc.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ cho doanh nghiệp

ơn vị báo cáo: ……………..                                 Mẫu số B 02 – DN
Địa chỉ:………………………       (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

            Năm………

                                                                                                         Đơn vị tính:…………

 

CHỈ TIÊU

số

 

Thuyết minh Năm

nay

Năm

trước

1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) 10
4. Giá vốn hàng bán 11
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 – 11) 20    
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21
7. Chi phí tài chính 22
  – Trong đó: Chi phí lãi vay 23
8. Chi phí bán hàng 25
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

     {30 = 20 + (21 – 22) – (25 + 26)}

30  

 

11. Thu nhập khác 31
12. Chi phí khác 32    
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40    
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50    
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

51

52

   
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 – 52) 60    
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70      
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71      

 

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần                                    Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ cho công ty nhỏ 

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ

Mẫu báo cáo dành cho các công ty nhỏ

Mẫu báo cáo dành cho các công ty nhỏ

Lời kết

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách viết mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ đơn giản dành cho doanh nghiệp và công ty. Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp bạn thực hiện cáo dễ dàng và chi tiết!

Dịch vụ in ấn tại nhà in Online

Thiết kế chuyên nghiệp

Thiết kế chuyên nghiệp

Sản phẩm được thiết kế chuyên nghiệp bởi các designer hàng đầu có kinh nghiệm thiết kế nhiều lĩnh
vực.

In ấn nhanh chóng

In ấn nhanh chóng

Nhà In Online áp dụng quy trình in ấn mới, tạo ra sản phẩm nhanh chóng để chuyển đến tay khách hàng.

Giao hàng miễn phí

Giao hàng miễn phí

Chúng tôi hợp tác với các công ty giao nhận lớn của Việt Nam để mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất.

Nhiều mẫu lựa chọn

Nhiều mẫu lựa chọn

Sản phẩm được thiết kế phong phú, khách hàng có thể chọn lựa hàng ngàn mẫu thiết kế trong kho lưu
trữ.

Giá cả hợp lý

Giá cả hợp lý

Bằng công nghệ hiện đại, chúng tôi tiết kiệm chi phí cho khách hàng đáng kể từ khâu thiết kế đến in
ấn.

Tư vấn mau lẹ

Tư vấn mau lẹ

Đội ngũ tư vấn viên của Nhà In Online sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của khách hàng ngay lập tức.

Trên đây là hướng dẫn Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ mới nhất, hy vọng quý khách sẽ có được một sản phẩm ưng ý thông qua những chia sẻ của chúng tôi.

Xem thêm

hoc thiet ke do hoa ra lam gi

Học thiết kế đồ họa ra làm gì? Top 5 việc làm hot cho ngành thiết kế đồ họa

Ngày 16 tháng 10 năm 2023
Blog
Ngành thiết kế đồ họa đã trở thành một lĩnh vực đầy triển vọng và hấp dẫn cho những người có khao khát sáng tạo và đam mê nghệ thuật. Với sự phát triển không ngừng của truyền thông đồ ...
cach thiet ke poster

Hướng dẫn cách thiết kế poster đẹp dễ thực hiện cho người mới

Ngày 15 tháng 10 năm 2023
Blog
Thiết kế poster cần đảm bảo những nguyên tắc và tiến trình nhất định để mang lại tổng thể hài hòa, nội dung cô đọng, chất lượng cho poster. Nhờ đó, có thể truyền tai các thông điệp đến người ...
thiet ke la gi

Thiết kế là gì? Các yếu tố quan trọng trong thiết kế

Ngày 13 tháng 10 năm 2023
Blog
Thiết kế là gì? Có thể nói thiết kế là một khía cạnh sáng tạo và ứng dụng nghệ thuật, đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Từ ...
media kit la gi cach thiet ke bo media kit

Media kit là gì? Cách thiết kế bộ media kit cho doanh nghiệp

Ngày 10 tháng 10 năm 2023
Blog
Bạn đang tìm hiểu về Media Kit là gì và cách thiết kế một bộ Media Kit cho doanh nghiệp? Trong bài viết này, Nhà In Online sẽ giải thích khái niệm của Media Kit và cung cấp hướng dẫn ...
cach phoi mau dep 1

Top 6 cách phối màu đẹp trong thiết kế

Ngày 10 tháng 10 năm 2023
Blog
Trong lĩnh vực thiết kế, việc phối màu đóng vai trò quan trọng trong tạo nên sự hấp dẫn và tinh tế cho sản phẩm. Một cách phối màu thông minh và tinh tế có thể mang lại sự cân ...
bang bao gia thiet ke logo nha in online

Bảng báo giá thiết kế logo Nhà In Online

Ngày 10 tháng 10 năm 2023
Blog
Báo giá thiết kế logo luôn là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm bởi logo là một công cụ nhận diện thương hiệu quan trọng với doanh nghiệp. Mỗi đơn vị sẽ có báo giá thiết kế khác nhau. ...